Artikel 1: Definities en begrippen

 1. Raquelle Barnhoorn: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 74167901.
 2. Diensten: Raquelle Barnhoorn levert diensten op het gebied van coaching, persoonlijke ontwikkeling, trainingen & workshops. 
 3. Klant: de persoon of personen aan wie Raquelle Barnhoorn haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
 4. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Raquelle Barnhoorn heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Raquelle Barnhoorn zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Raquelle Barnhoorn.
 5. Opdracht: de opdracht van Klant tot het verlenen van een of meerdere diensten door Raquelle Barnhoorn.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) gesloten tussen Partijen, dan wel de overeenkomst waarbij Klant een productaankoop doet, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 7. Derden: in voorkomende gevallen kan Raquelle Barnhoorn haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Raquelle Barnhoorn kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
 8. Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde opdracht of gedaan programmavoorstel.
 9. Online leeromgeving: de website waarop Raquelle Barnhoorn de inhoud van haar cursussen en trajecten deelt met de klant. Dit is een voor het publiek afgeschermd gedeelte van de website en klant heeft persoonlijk inloggegevens nodig voor toegang

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij Raquelle Barnhoorn partij is, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Raquelle Barnhoorn en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
 4. De toepasselijkheid van artikel 6.3 is expliciet uitgesloten. Dit betekent dat indien Raquelle Barnhoorn komt te overlijden haar erfgenamen niet verplicht zijn al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Klant eisen.

Artikel 3: Aanbod en offertes 

 1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.
 2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden Raquelle Barnhoorn niet. 
 3. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Opdrachten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Wanneer de Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Raquelle Barnhoorn begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden Raquelle Barnhoorn pas nadat deze schriftelijk door de Raquelle Barnhoorn zijn bevestigd. 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand door de acceptatie van de klant van het door Raquelle Barnhoorn gedane aanbod. Deze acceptatie door de klant is bindend en de klant gaat met het geven van akkoord een betalingsverplichting aan.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Raquelle Barnhoorn mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Raquelle Barnhoorn daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Raquelle Barnhoorn anders aangeeft. 
 3. Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:
  a) het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Raquelle Barnhoorn en/of
  b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Raquelle Barnhoorn en/of
  c) het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.
 4. Alle aanbiedingen van Raquelle Barnhoorn hebben een geldigheidstermijn van 7 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Raquelle Barnhoorn is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 7 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Raquelle Barnhoorn zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Raquelle Barnhoorn kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 6. De diensten van Raquelle Barnhoorn zijn ook te koop via de knop bij de desbetreffende dienst. Door een dienst te boeken ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 5: Tussentijdse wijziging 

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Raquelle Barnhoorn de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de extra kosten hiervan.

Artikel 6: Uitvoering

 1. Raquelle Barnhoorn zal de overeenkomst uitvoeren op een manier die van een professioneel coach mag worden verwacht.
 2. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde open en eerlijk zijn naar elkaar, voor een zo optimaal mogelijk coachingstraject.
 3. Raquelle Barnhoorn zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Raquelle Barnhoorn niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.
 4. De klant erkent dat hij/zij Raquelle Barnhoorn als coach heeft gekozen vanwege haar specifieke manier van werken. Dit kan anders zijn dan de werkwijze van andere coaches. De klant kan geen beroep doen op artikel 6.1 als de klacht betrekking heeft op de invulling en zienswijzen van de door Raquelle Barnhoorn gegeven coaching.
 5. Raquelle Barnhoorn is niet aansprakelijk of verantwoordelijk van de gevolgen van keuzes die de klant zelf maakt. Zij heeft slechts een coachende rol.
 6. De klant zal alle relevante informatie voor het uitvoeren van de overeenkomst delen met Raquelle Barnhoorn. De klant zorgt ervoor dat alle informatie en gegevens die deelt met Raquelle Barnhoorn tijdig worden aangeleverd en dat deze juist en volledig zijn. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens en informatie heeft aangeleverd, mag Raquelle Barnhoorn de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de kosten hiervan doorberekenen aan de klant.
 7. Raquelle Barnhoorn is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij bij de uitvoering van de overeenkomst uit is gegaan van onjuiste of onvolledige gegevens, verstrekt door de klant.

Artikel 7: Prijs en betaling

 1. Raquelle Barnhoorn is volledig vrij in het bepalen en veranderen van haar prijzen.
 2. De klant kan er geen aanspraak op maken dat een bepaalde dienst eerder goedkoper of duurder was.
 3. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: reiskosten. 
 4. Tenzij schriftelijk of in deze voorwaarden anders is bepaald, factureert Raquelle Barnhoorn het overeengekomen bedrag in één keer voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. De betaaltermijn is 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 6. Bij aankopen rechtstreeks via de website betaalt de klant direct en volgt de factuur dezelfde dag.
 7. Partijen kunnen alleen schriftelijk overeenkomen dat het verschuldigde bedrag door de klant in termijnen kan worden voldaan. Raquelle Barnhoorn kan hier extra kosten voor in rekening brengen bij de klant.
 8. Bij betaling in termijnen wordt het totaalbedrag gedeeld door het aantal overeengekomen termijnen en gefactureerd in delen. De klant dient elke deelfactuur binnen de betaaltermijn te voldoen. 
 9. Indien de klant de (deel)factuur niet op tijd betaalt, zal Raquelle Barnhoorn de klant een herinnering sturen met daarin een nieuwe betaaltermijn. Blijft de betaling ook dan uit, dan is de klant van rechtswege in verzuim. Raquelle Barnhoorn heeft dan het recht de vordering uit handen te geven en te vermeerderen met de wettelijke rente.
 10. Eventuele incassokosten en andere (juridische) kosten in verband met de vordering zijn volledig voor rekening van de klant.
 11. Indien de factuur niet wordt betaald door de klant is Raquelle Barnhoorn, onverminderd artikel 7.10 en 7.11 van deze voorwaarden, gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Bovendien is Raquelle Barnhoorn in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 8: Online cursussen

 1. Klant krijgt pas toegang tot een online cursus zodra Klant de volledige betaling of 1e termijnbetaling heeft voldaan.
 2. Online cursussen zijn beschikbaar zolang het programma duurt.
 3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van een online cursus.
 4. Raquelle Barnhoorn kan geen resultaten garanderen. 

Artikel 9: Verzetten van afspraken/ No show

 1. Als de klant een gemaakte afspraak voor een 1-op-1-sessie niet kan nakomen, om welke reden dan ook, dan dient de klant deze afspraak, niet korter dan 24 uur van tevoren, af te zeggen via e-mail (info@raquellebarnhoorn.nl). Wordt de afspraak korter dan 24 uur afgezegd dan komt de sessie daarmee te vervallen en kan deze niet op een ander moment worden ingehaald.
 2. Klant dient de schade te vergoeden die Raquelle Barnhoorn oploopt door het verzetten van de afspraak. Onder schade valt onder andere, maar dit is niet beperkt tot: de gemaakte kosten en de gederfde winst.
 3. In geval een afspraak wordt verzet door Klant, dan dient deze afspraak verzet te worden naar een datum binnen 2 weken na de originele afspraak, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10: Duur en afsluiting van de overeenkomst

 1. De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies e/o bijeenkomsten gegeven.
 2. Voor het 1-op-1 groeiprogramma heeft de klant recht op een kick-off gesprek van 1 uur en daarnaast (in totaal) 6 uur persoonlijke coaching die de klant zelf inplant en bijhoudt. Je kunt maximaal 2 uur per maand aan coaching opnemen, zodat er een gezonde spreiding plaatsvindt in jouw ontwikkelproces. Na 5 maanden vervalt het recht op coaching bij niet-opgenomen uren die nog openstaan.
 3. Voor het Boost programma heeft de klant recht op een 3 uur persoonlijke coaching die de klant zelf inplant en bijhoudt. Je kunt maximaal 30 minuten per maand aan coaching opnemen, zodat er een gezonde spreiding plaatsvindt in jouw ontwikkelproces. Na 8 maanden vervalt het recht op coaching bij niet-opgenomen uren die nog openstaan.
 4. Voor het Grow & Go programma heeft de klant recht op een kick-off gesprek van 1-2 uur en daarnaast (in totaal) 6 uur persoonlijke coaching die de klant zelf inplant en bijhoudt. Om de 3 weken zal er een sessie ingepland worden, zodat er een gezonde spreiding plaatsvindt in jouw ontwikkelproces. Na 6 maanden vervalt het recht op coaching bij niet-opgenomen uren die nog openstaan.
 5. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.
 6. De overeenkomst kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd.
 7. Na het einde van de overeenkomst blijven de bepalingen van de voorwaarden van kracht en artikel 12 in het bijzonder.
 8. Het herroepingsrecht geldt niet op de diensten van Raquelle Barnhoorn, ongeacht of de klant een ondernemer is of niet. Door de aard van de diensten is het niet mogelijk de overeenkomst terug te draaien. De klant heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11: (Tussentijdse) beëindiging of annulering van de opdracht

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Raquelle Barnhoorn behoudt wanneer zij een overeenkomst met Klant opzegt, altijd aanspraak op de betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de met de opzegging houdende kosten. Indien Partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, dan gelden de volgende percentages van het totaal overeengekomen bedrag die Klant aan Raquelle Barnhoorn verschuldigd is, in geval van:
  Groeiprogramma en Grow & Go (1:1 coaching):
  1. Indien er een datum voor de Kick Off is gepland: 10%
  2. Indien Klant de Kick Off heeft doorlopen: 20%
  3. Na coachsessie 1 & 2: 40%
  4. Na coachsessie 3 & 4: 60%
  5. Na coachsessie 5: 80%
  Boostprogramma (1:1 coaching):
  1. Na coachsessie 1 & 2: 30%
  2. Na coachsessie 3 & 4: 60%
  3. Na coachsessie 5: 80%
 3. Raquelle Barnhoorn mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Raquelle Barnhoorn houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Raquelle Barnhoorn voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Raquelle Barnhoorn. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Raquelle Barnhoorn. Op alle door Raquelle Barnhoorn ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Artikel 13: Bijzondere bepalingen 1 op 1 coaching

 1. Raquelle Barnhoorn kan bij 1 op 1 coaching geen garanties geven op een te behalen resultaat. Zij spant zich ervoor in om de klant op een professionele wijze te begeleiden, maar klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor haar eigen proces.
 2. Raquelle Barnhoorn baseert zich bij de 1 op 1 coaching mede op de informatie die de klant met haar deelt over zichzelf en zijn/haar bedrijf. Indien blijkt dat de informatie die de klant heeft verstrekt niet volledig of onjuist is, kan de klant er geen aanspraak op doen als de coaching niet aansluit op zijn/haar verwachtingen.
 3. Dit artikel dient ter aanvulling op de overige voorwaarden, die onverminderd van kracht blijven.

Artikel 14: Bijzondere bepalingen Online Leeromgeving

 1. Het is de klant niet toegestaan derden toegang te verlenen tot de online leeromgeving door het delen van inloggegevens of anderszins.
 2. De klant is ervoor verantwoordelijk om voor het account in de online leeromgeving een veilig wachtwoord te kiezen.
 3. De klant zal geen screenshots maken of op een andere wijze beelden delen van de inhoud en ander Werk binnen de online leeromgeving.
 4. Het is de klant niet toegestaan informatie uit de online leeromgeving te verwerken in haar eigen diensten en/of social media of op welke wijze dan ook.
 5. De klant dient er zelf voor te zorgen dat ze beschikt over een stabiele en veilige internetverbinding en de juiste hard- en software om de online leeromgeving te kunnen bezoeken.
 6. Raquelle Barnhoorn kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van een bepaald resultaat na het doorlopen van het aanbod in de online leeromgeving. Zij biedt de klant een platform met informatie en haar visie op ondernemen, waar de klant haar voordeel mee kan doen. Raquelle Barnhoorn kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen de Klant er vervolgens mee doet.
 7. Bij overtreding van dit artikel door de klant heeft Raquelle Barnhoorn het recht de toegang tot de online leeromgeving te blokkeren.
 8. In verband met het digitale karakter en de directe toegang van de klant tot alle informatie en werken van Raquelle Barnhoorn, is opzegging of ontbinding danwel herroeping is niet mogelijk voor alle diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van de online leeromgeving.
 9. Dit artikel dient ter aanvulling op de overige voorwaarden, die onverminderd van kracht blijven.

Artikel 15: Geheimhouding

Raquelle Barnhoorn is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Raquelle Barnhoorn houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16: Aansprakelijkheid 

 1. Raquelle Barnhoorn en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Raquelle Barnhoorn geleverde zaken en/of diensten.
 2. Daarnaast is Raquelle Barnhoorn nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Raquelle Barnhoorn rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 6.3).

Artikel 17: Overmacht

 1. Partijen zijn nimmer aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van een overeenkomst (met uitzondering van de betalingsverplichtingen) die het gevolg is van een overmachtssituatie. Onder overmachtssituaties wordt verstaan: staking, landelijke tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, pandemieën, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.
 2. Indien een overmachtssituatie langer voortduurt dan drie (3) maanden, kunnen partijen de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Raquelle Barnhoorn partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 2. De rechter in de Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Raquelle Barnhoorn het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 4. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet- nakoming door de klant van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de klant. 

Artikel 19: Slotbepaling

Raquelle Barnhoorn is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst online beschikbare versie van de algemene voorwaarden.

Scroll naar boven